Lejebetingelser:

Midtjyllands Sommerhusudlejning, generelle lejebestemmelser og feriebolig-abc
Efterfølgende generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger i Danmark. For ferieboliger beliggende i Danmark er Midtjyllands Sommerhusudlejning’s virke, formidling af ferielejemålet mellem lejer af ferieboligen og ferieboligens ejer. Midtjyllands Sommerhusudlejning er ikke ejer af ferieboligerne, men udelukkende formidler af lejemål på ferieboligerne bestemt til ferieformål. Midtjyllands Sommerhusudlejning er af ferieboligejeren berettiget til at handle i eget navn og for ferieboligejerens regning. Midtjyllands Sommerhusudlejning videregiver den del af lejen til ferieboligens ejer, som tilkommer denne. Midtjyllands Sommerhusudlejning forbliver dog altid kundens kontraktansvarlige partner. Disse lejebestemmelser finder kun anvendelse i kontraktforholdet mellem Midtjyllands Sommerhusudlejning og danske lejere.

1. Indgåelse af lejeaftale med Midtjyllands Sommerhusudlejning
1.1 I de efterfølgende generelle lejebestemmelser forekommer forkortelsen MS. Dette er udtryk for de generelle lejebestemmelser for Midtjyllands Sommerhusudlejning, gældende de lejede ferieboliger der er beliggende i Danmark.
1.2 Ved afgivelse af sin bestilling afgiver lejeren et bindende tilbud til MS om indgåelse af aftale om leje af den af kunden udvalgte feriebolig. Bestillingen kan foretages skriftligt, mundtligt eller telefonisk – direkte hos MS eller gennem lejerens rejsebureau. Lejerens leje af en feriebolig beliggende i Danmark sker ved afgivelse af bestilling til Midtjyllands Sommerhusudlejning. Uanset produktland er bestillingen bindende for lejer. Midtjyllands Sommerhusudlejning’s accept sker ved efterfølgende afgivelse af skriftlig accept og bekræftelse til lejer. Ved nøgleudlevering udleveres ligeledes strøm- og vandseddel til brug for aflæsning ved ankomst og afrejse.
1.3 Såfremt aftalens indhold afviger fra bestillingen, og lejeren ikke kan acceptere det afvigende indhold, skal denne inden 10 dage give skriftlig meddelelse herom. Undlader lejeren dette, anses aftalen for sluttet med det indhold aftalen har.
1.4 Frem til indflytningsdagen kan lejer overdrage lejebeviset med dets rettigheder og forpligtelser til tredjemand. MS kan modsætte sig overdragelsen, såfremt tredjemand ikke har ferieophold til formål, hvis tredjemands deltagelse strider mod lov eller offentlige myndigheders forskrifter eller hvis lejer har videreformidling af lejemålet til hensigt. Ved tredjemands overtagelse af lejebeviset hæfter lejer for tredjemands skadeforvoldende handlinger, og lejer og tredjemand hæfter solidarisk for ethvert krav, der rejses af MS, herunder ethvert krav, der rejses af MS i medfør af denne aftale. MS’s omkostninger ved overdragelse af lejers rettigheder og forpligtelser udgør DKK 500, der for lejeforhold vedrørende ferieboliger beliggende i Danmark er pligtig pengeydelse i lejeforholdet, jf. lejelovens § 93, stk. 1, litra a. per contra.

2. Betaling
2.1 Ved lejeaftalens indgåelse fremsender MS bekræftelse og lejebevis. Samtidig hermed forfalder en forskudsbetaling på 20 % af lejen samt depositum, ekspeditionsgebyr og evt. tilkøb. Det resterende lejebeløb skal være MS i hænde senest 60 dage før indflytningsdagen pga. MS’s forpligtelser over for ferieboligejerne. Ved bestillingen senere end 55 dage før lejemålets begyndelse skal betaling ske straks efter modtagelse af MS’s bekræftelse ved bankoverførsel. Såfremt det fulde lejebeløb ikke er rettidigt indbetalt, kan lejer ikke gøre krav gældende over for hverken MS eller ferieboligejeren. Det samlede lejebeløb indeholder et administrationsgebyr på DKK 129,-, der dækker alle MS’s omkostninger vedrørende opkrævning og returnering af depositum. Administrationsgebyret opkræves sammen med forskudsbetalingen og returneres ikke for det tilfælde, at lejer ønsker at annullere lejeaftalen, jf. pkt. 6.
2.2 De angivne priser er ugepriser. Prisen afhænger af den pågældende sæson tid. Ved ophold i mere end en uge kan prisen for ugerne variere, afhængig af skift i sæson.
2.3 Disse lejebestemmelser er gældende for kunder bosiddende i Danmark. Priserne er derfor opgivet i danske kroner og betragtes som den gældende valuta ved bestillinger fra Danmark.

3. Ferieboligen / øvrige omkostninger / depositum etc.
3.1 Ferieboligen må maksimalt bebos af det antal personer, der er angivet i beskrivelsen af ferieboligen. Det er dog tilladt at medtage et barn under tre år ud over det tilladte personantal. Ved overbelægning har såvel MS som ferieboligejeren ret til at afvise det overskydende antal personer. Lejemålet starter normalt lørdag, og indflytning kan tidligst finde sted efter kl. 15.00. Ankomsttidspunktet kan dog aftales separat. Opstilling af telte, campingvogne og lign på grunden kræver særskilt tilladelse fra MS. Rengøringen af ferieboligen er lejers ansvar. Ved udflytning skal ferieboligen samt inventar rengøres, således at lejemålet altid afleveres i samme rengøringsstand som det modtages. Slutrengøring kan mod betaling bestilles enten på MS’s lokalkontor eller ved bookingtidspunktet. Selv om der er bestilt slutrengøring skal ferieboligen efterlades i ryddelig stand, og opvask skal udføres af lejer, således at porcelæn, bestik og lignende køkkenservice efterlades i rengjort stand og evt. opvaskemaskine skal være tømt ved afrejse. Ved lejemålets afslutning skal lejer forlade ferieboligen senest kl. 12.00 eller efter særskilt aftale. Såfremt lejen af ferieboligen indeholder en bestemmelse om obligatorisk slutrengøring, vil dette være markeret tydeligt. Betaling for obligatorisk slutrengøring sker samtidig med betaling af lejemålets samlede lejepris. I prislister og oversigter afspejler den obligatoriske slutrengøring sig i to forskellige ugepriser. Den højeste pris er lejeprisen for 1. uge inkl. slutrengøring og den lavere pris er lejeprisen pr. uge for de efterfølgende uger.
3.2 Forbrug af el, varme, gas og vand er ekstraomkostninger og skal efter opholdets afslutning afregnes samtidig med nøglens tilbagelevering, jf. pkt. 1.3 og 3.3. Prisen pr. kWh for strøm er ca. DKK 3,00 i Danmark. Normalt forbrug – uden opvarmning – er i højsæson ca. 150 kWh pr. uge afhængigt af husets størrelse. I den kolde årstid samt i ferieboliger med spa og/eller sauna (afhængig af benyttelsen heraf) må der påregnes større strømomkostninger. I ferieboliger med en tilgængelig vandmåler kan der kræves en forbrugsafgift på DKK 45-85 pr. m3 i Danmark. Prisen er afhængig af omkostningerne til den regionale vandforsyning. Vær opmærksom på, at forbrugsomkostningerne for hele lejeperioden, som fremgår af lejeaftalen, vil blive faktureret, uanset om huset beboes i kortere tid.
3.3 Når nøglen til ferieboligen afhentes, skal der samtidig betales depositum, hvis dette ikke allerede er blevet gjort på bookingtidspunktet. Depositumindbetaling tjener som sikkerhed for, at nøglen returneres, og at ferieboligen efterlades i rengjort og skadesfri stand. Der kan ved visse ferieboliger opkræves et højere depositum. Depositum modregnet eventuelle forbrugsafhængige omkostninger, skades- og rengøringsomkostninger afregnes ca. 21 dage efter afrejse. Husk at oplyse lokalkontoret om kontonummer, så depositum kan returneres.
Satserne for depositum er følgende:
Standard er 1.000,00 kr. pr. påbegyndt uge, det opkræves sammen med 1 rate og depositum bruges til modregning af forbrug i lejeperioden.
Der kan forekomme ferieboliger, hvor depositum er højere end angivet ovenfor. Dette vil fremgå af ferieboligbeskrivelsen eller lejebeviset. Skulle lejemålets varighed overstige 3 uger samt ved udlejning i perioden mellem jul og nytår, skal der senest ved nøgleudlevering erlægges tredobbelt depositum. Såfremt en gruppe ønsker at benytte det bestilte feriehus, så forlanger enkelte feriehusejere et forhøjet depositum. En gruppe består af mindst 6 personer, som ikke holder familie- eller partnerferie. Uafhængig heraf er der ligeledes tale om en gruppe ved 6 eller flere rejsedeltagere, hvor ingen personer er over 25 år. Ved denne slags grupper skal der ved nøgleoverdragelse erlægges et forhøjet depositum på kr. 3.500,- pr. person. Endvidere er lokalkontoret, ejeren eller dennes repræsentant berettiget til at kræve betaling for slutrengøring, som i sådanne tilfælde bliver obligatorisk. Såfremt enkelte feriehuse ikke udlejes til grupper, så fremgår dette af den respektive husbeskrivelse. Grupper skal senest samtidig med lejeaftalens indgåelse melde sig som gruppe. Lokalkontoret, ejeren eller dennes repræsentant er berettiget til at afvise en gruppe såfremt anmeldelse af grupperejsen ikke er sket ved lejemålets indgåelse. Når lejemålet slutter, er lejer forpligtet til at aflevere nøglen samt afregne for ekstraomkostninger med lokalkontoret, ejeren eller dennes repræsentant. Ferieboligen kontrolleres og efterses mht. tilfredsstillende slutrengøring på afrejsedagen, og det afregnede beløb for ekstraomkostninger kontrolleres af lokalkontoret, ejeren eller dennes repræsentant. Denne kontrol sker senest inden den næste lejers indflytning.
3.4 Det er tilladt at medbringe op til to husdyr i de ferieboliger, der i ferieboligbeskrivelsen er markeret med et hundesymbol. Hunde skal føres i snor.  Særskilte aftales kan laves med MS. Se endvidere feriebolig-abc under ”Husdyr”.

4. Lejeaftale
4.1 De ydelser, der er omfattet af lejeaftalen, fremgår udelukkende af MS’s ferieboligbeskrivelse. Herudover gælder eventuelle ændringer, der er påført lejebeviset eller efterfølgende meddelt lejer skriftligt. Aftaler, der afviger fra ovennævnte, skal skriftligt være bekræftet af MS.
4.2 Der tages forbehold for fejl, ændringer og tastefejl m.v.
4.3 Andre feriebolig-, område-, og færgebrochurer, som ikke er udgivet af MS, er ikke bindende for MS.
4.4 Rejsebureauer, internetportaler og andre bookingsteder er ikke autoriserede til at indgå aftaler, som afviger fra MS’s lejebetingelser.
4.5 MS forpligter sig til at udøve sin formidlingsvirksomhed i overensstemmelse med god forretningsskik, herunder: Omhyggelig udvælgelse af ferieboligerne og grundig kontrol med disse. At indestå for rigtigheden af beskrivelserne på ferieboligerne. MS indestår – med de anførte forbehold og begrænsninger – for aftalens opfyldelse.

5. Ændring af lejeaftalen og prisforhøjelse
5.1 MS kan foretage ændringer i lejeaftalen efter indgåelsen, i det omfang ændringerne skyldes, at MS er blevet opmærksom på, at det lejedes faktiske forhold er anderledes end oprindeligt oplyst til eller antaget af MS. Såfremt lovmæssige omstændigheder kræver eller retfærdiggør en ombookning kan disse foretages af MS. Ændringerne kan kun foretages, såfremt MS på kontrateringstidspunktet var i god tro og såfremt at ændringerne ikke har indflydelse på opholdet som helhed. MS er forpligtet til straks at informere lejer om ændringer eller afvigelser til lejeaftalen når disse kommer til kendskab for MS. Hvis ændringerne er væsentligt til ulempe for lejer, tilbyder MS en omkostningsfri ombooking til en tilsvarende feriebolig eller en afbestilling uden omkostninger for lejer. Der ydes herudover ikke yderligere erstatning. Lejer skal omgående skriftligt eller pr. e-mail gøre sine krav gældende i forhold til disse rettigheder.
5.2 MS forbeholder sig retten til at tilpasse lejeprisen, såfremt bestemte ydelser, som fx. afgifter eller valutakurser forandrer sig. Tilpasninger kan foretages i følgende omfang:
5.2.1 Ændres beløbet for fx. en afgift ved lejekontraktens indgåelse overfor MS, kan MS ændre sin ugepris tilsvarende.
5.2.2 Ved ændringer i valutakurser, efter lejeaftalens indgåelse, der overstiger / er mindre end de årligt fastsatte valutakurser, kan lejen ændres med samme procentsats, som den anvendte valuta er ændret med.
5.2.3 En prisforhøjelse er kun tilladt, hvis perioden mellem lejekontraktens indgåelse og lejeperioden overstiger fire måneder, og de opståede forhøjelser ikke allerede var opstået ved indgåelsen af kontrakten, eller på dette tidspunkt kunne forudses af MS.
5.2.4 Skulle en tilpasning af lejeprisen blive aktuel, er MS forpligtet til at informere lejer uden ugrundet ophold. Ved prisforhøjelse på mere end 5 % er lejer berettiget til, uden videre form for begrundelse, at træde tilbage fra lejekontrakten, eller at forlange et minimum ligeværdigt ferieboligophold som erstatning, såfremt MS har mulighed for at tilbyde et sådant fra sit øvrige udbud af ferieboliger, uden ekstra omkostninger for lejer. Lejer er forpligtet til at meddele MS et sådant ønske umiddelbart efter meddelelse om prisforhøjelse pga. ovennævnte omstændigheder.

6. Lejers annullering af lejeaftalen
6.1 Før opholdets begyndelse kan lejer til enhver tid skriftligt pr. e-mail til MS, med angivelse af begrundelse, annullere lejeaftalen. Annulleringen er først gældende, når den er MS i hænde. Annullerer lejeren aftalen, eller påbegynder denne ikke opholdet, kan MS forlange gebyr af de af MS trufne foranstaltninger over for tredjemand samt for MS’s egne omkostninger og eventuelle erstatningskrav. Følgende annulleringsgebyrer vil blive opkrævet (samt eventuelt tilkøbt forsikring):
6.2 Indtil 80 dage før lejemålets påbegyndelse: 20 % af totallejen, dog mindst DKK 500,00 + administrationsgebyr.
6.3 Fra 79-55 dage før lejemålets påbegyndelse: 80 % af totallejen, dog mindst DKK 500,00 + administrationsgebyr.
6.4 Fra 54. dag til og med ankomstdagen eller senere og ved udeblivelse: 100 % af totallejen + administrationsgebyr.

7. Ændring af lejeaftalen
7.1 Indtil 80 dage før opholdets start imødekommer MS så vidt muligt lejers ønske om ændringer i lejeaftalen. Herfor opkræver MS et gebyr på DKK 500,00. Senere ændringer kan kun foretages som annullering af lejeaftalen i henhold til ovennævnte betingelser jf. punkt 6.1, og ny bestilling.

8. Ubenyttede aftalte ydelser
8.1 Såfremt lejer af grunde, som er MS uvedkommende, undlader at benytte eller gøre krav på de i lejeaftalen aftalte ydelser, har lejer ikke krav på delvis tilbagebetaling.

9. MS’s ophævelse af lejeaftalen
9.1 MS kan ophæve aftalen i følgende tilfælde:
9.1.1 Hvis lejer eller en af dennes ledsagere vanrøgter ferieboligen eller groft forsømmer sine forpligtelser. MS bevarer sin ret til yderligere erstatning, ud over leje og depositum, indtil samtlige omkostninger er opgjort og betalt. Eventuelle meromkostninger i forbindelse med hjemrejse afholdes af lejer selv. 9.1.2 Hvis lejer ikke overholder de i punkt 2 angivne betalingsfrister, sender MS lejer en rykker med angivelse af en senere betalingsfrist. Efter udløb af denne frist er MS berettiget til at ophæve lejeaftalen. Ved MS’s ophævelse som følge af manglende betaling finder afbestillingsgebyrerne i punkt 6 tilsvarende anvendelse med den oprindelige betalingsdato som skæringsdato.
9.1.3 Hvis MS i øvrigt over for lejere af danske ferieboliger er berettiget til at ophæve aftalen i henhold til lejelovens § 93.

10. MS’s ret til at opsige lejeaftalen
10.1 MS kan opsige lejeaftalen uden varsel, hvis MS ikke kan opfylde lejeaftalen, fordi ferieboligejeren ikke kan eller nægter at stille ferieboligen til rådighed for MS’s lejere. Det er en forudsætning, at MS ikke selv er skyld i de grundlæggende omstændigheder omkring ferieboligejerens manglende opfyldelse af udlejningsaftalen.
10.2 MS’s ret til at opsige lejeaftalen er betinget af, at MS, hvis dette er muligt, tilbyder lejer en feriebolig af en tilsvarende stand som det aftalte, og lejer ikke accepterer dette tilbud. I så fald refunderes lejer det allerede indbetalte lejebeløb.
10.3 I anledning af opsigelse i henhold til punkt 10.1-10.2 fraskriver MS sig lejerens eventuelle erstatningsansvar, jf. punkt 13.5.
10.4 MS kan endvidere opsige lejeaftalen med lejere af danske ferieboliger efter de grunde der er nævnt i lejeloven herom.

11. Force majeure
11.1 Hvis opholdet pga. omstændigheder, som ikke kunne forudses ved lejemålets indgåelse, bliver betydeligt vanskeliggjort, truet eller hæmmet som følge af force majeure (fx krig, forbud som følge af eller i medfør af lov samt anden administrativ afgørelse, strejke, lockout, olie- og benzinrationering, grænselukninger, natur- og forureningskatastrofer etc.) kan MS eller lejer bringe lejeaftalen til ophør. Såfremt lejeaftalen bringes til ophør, kan MS forlange betaling for de omkostninger, MS har afholdt samt kræve betaling for de omkostninger, der er forbundet med opholdets ophør
11.2 Bliver det lejede ødelagt ved brand eller anden ulykke bortfalder aftalen uden videre.

12. Lejers misligholdelsesbeføjelser
12.1 Afhjælpning MS har afhjælpningspligt. Såfremt ferieboligen lider af en mangel, kan lejer forlange afhjælpning. MS kan dog afvise ønsker om afhjælpning, hvis denne indebærer uforholdsmæssige omkostninger for MS. MS kan også yde afhjælpning ved at skaffe ligeværdig erstatning i form af en anden feriebolig. MS kan endvidere nægte afhjælpning i de tilfælde, hvor det vil have uforholdsmæssige omkostninger for MS.
12.2 Prisnedslag: Lejer kan forlange forholdsmæssigt afslag i lejebeløbet, for det tidsrum en mangel har forringet det lejedes værdi for lejeren. Lejen skal da nedsættes med differencen mellem værdien af ferieopholdet på salgstidspunktet uden mangler i forhold til værdien med de faktiske mangler. Det er en forudsætning for det ovenstående, at MS ikke straks har afhjulpet manglen, eller denne ikke kunne afhjælpes inden for rimelig tid efter lejers reklamation, og det påhviler dermed lejer straks at give oplysning om en mangel (reklamere).
12.3 Ophævelse: Er det lejede mangelfuldt, og afhjælper MS ikke straks manglen, eller kan den ikke afhjælpes inden for rimelig tid, kan lejeren hæve lejeaftalen, hvis manglen må anses som værende væsentlig, eller hvis MS har handlet svigagtigt. Ophævelsen skal af bevismæssige årsager ske skriftlig til MS pr. e-mail eller brev. Ved ophævelsen er lejer pligtig at betale MS den del af lejebeløbet, som beregnes for tiden, lejer har benyttet sig af ferieboligen.
12.4 Reklamationsfrist: Er det lejede mangelfuldt ved lejemålets begyndelse, skal lejeren for ikke at miste retten til efterfølgende at påberåbe sig manglen senest fire uger efter lejemålets begyndelse meddele MS, at han vil gøre den gældende. Bemærk, at der ikke kan fordres kompensation, medmindre MS er givet lejlighed til at afhjælpe manglen.
12.5 Se punkt 16 vedrørende afgivelse af reklamation.

13. Ansvarsfraskrivelse for mangler
13.1 MS garanterer ikke for rigtigheden af den information, der er afgivet af MS, enten mundtligt, på hjemmeside eller i andet materiale publiceret af MS. Sådan information kan således hverken betragtes som en indeståelse, en erklæring, en tilsikring eller nogen anden form for garanti.
13.2 MS kan ikke gøres erstatningsansvarlig for mangler ved det lejede samt tilbehør til det lejede, for så vidt MS ikke har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.
13.3 For information, afgivet af MS enten mundtligt, på hjemmeside eller i andet materiale publiceret af MS, som ikke svarer til de faktiske forhold i ferieboligen eller på feriestedet, og som udgør en mangel i forhold til det aftalte, kan MS ikke gøres erstatningsansvarlig, for så vidt informationen ikke er afgivet ved grov uagtsomhed eller med forsæt.
13.4 MS hæfter ikke for mangler ved det lejede, der skyldes ferieboligejerens forhold. MS hæfter således ikke for forhold, der udgør mangler i forhold til det aftalte, som kan tilregnes ferieboligejeren, med mindre forholdene er forvoldt af denne ved grov uagtsomhed eller med forsæt.
13.5 I anledning af en opsigelse jf. denne aftales punkt. 10.1-10.3 kan MS ikke gøres erstatningsansvarlig for, at ferieboligejeren ikke kan stille ferieboligen til rådighed, medmindre MS eller ferieboligejeren har handlet ansvarspådragende ved grov uagtsomhed eller forsæt.

14. Ansvarsfraskrivelse for skader
14.1 Følgende gælder for skader forvoldt på lejers forbruger- og erhvervsting, samt på forbruger- og erhvervsting, der tilhører personer, lejer giver adgang til det lejede: For skader forvoldt på forbruger- og erhvervsting forvoldt af defekter ved ferieboligen, dets inventar, herunder elektriske apparater, hemse og senge (madrasser og sengetøj) samt det til lejemålet knyttede tilbehør, herunder fx. både, cykler, legeredskaber, havemøbler og grill, som ferieboligejeren som mellemhandler eller producent ved simpel uagtsomhed har bragt i omsætning, hæfter MS ikke for som mellemhandler efter dansk rets almindelige regler. MS kan endvidere ikke gøres selvstændig ansvarlig for produktskade efter dansk rets almindelige regler, medmindre MS har forvoldt skaden ved grov uagtsomhed eller med forsæt.
14.2 Følgende gælder for skader forvoldt på lejers forbruger- og erhvervsting samt forbruger og erhvervsting der tilhører personer, lejer giver adgang til det lejede: Såfremt MS, på trods af punkt 14.1, har måttet svare skadeserstatning som følge af hæftelse for ferieboligejerens ansvar som producent eller mellemhandler, for skader forvoldt af ferieboligejeren ved simpel uagtsomhed, har MS regres mod lejer. Tilsvarende gælder såfremt MS er ifaldet selvstændigt ansvar for produktskade, med mindre MS har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.
14.3 MS’s erstatningsansvar er for så vidt begrænset eller udelukket i det omfang det på grund af internationale aftaler eller på grund af lovmæssige regler, som skal anvendes på de ydelser, en ydende part (fx. ferieboligejer) skal levere, medfører, at det kun er under særlige forudsætninger eller indskrænkninger, der kan gøres et erstatningsansvar gældende over for den ydende part, eller at dette under særlige forudsætninger er helt udelukket.
14.4 MS kan ikke gøres ansvarlig for aflysninger eller ændringer i sammenhæng med ydelser, som kunden har lejet eller bestilt direkte uden MS’s formidling (fx arrangementer i forbindelse med sport, udflugter og lign.).

15. Sygdom
15.1 Omkostninger i forbindelse med sygdom under ferieopholdet, herunder omkostninger til en eventuel hjemtransport, bæres af lejer. Hvis lejers sundhedstilstand giver anledning til betænkeligheder, anbefaler MS før en eventuel booking af et ophold, at lejer kontakter sin læge. Vi anbefaler at der tilkøbes en Tryghedsforsikring. Ved sygdomsafbestilling bedes henvendelse ske direkte til MS, først telefonisk, dernæst skriftligt.

16. Adresse
16.1 Midtjyllands Sommerhusudlejning, Teglgårdsparken 149, Truust, 8882 Fårvang, Tlf.: 2784 7881.
16.2 De Frie Forsikringsmæglere, Granlunden 20, 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 26 19 00, Fax: 75 14 37 04

17. Anmeldelse af reklamation
17.1 MS ønsker alle kunder et behageligt ferieophold. Skulle der dog uventet opstå problemer, fejl eller mangler, skal lejer straks henvende sig til MS eller dennes lokale repræsentant.
17.1.1 Jf. Lejeloven og dansk rets almindelige principper er danske lejere forpligtet til at sørge for, at eventuelle fejl og mangler undgås eller sker i mindst muligt omfang.
17.1.2 Såfremt det lejede lider af en mangel, er lejer forpligtet til straks at meddele dette til MS, således at MS kan foretage afhjælpning. Lejers adgang til afhjælpning gælder dog ikke, hvis dette vil påføre MS uforholdsmæssige omkostninger eller være til væsentlig ulempe for MS. Tilbyder MS at afhjælpe manglen, kan lejer ikke påberåbe sig manglen, såfremt afhjælpningen sker inden for rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for lejer. Afhjælpning kan også bestå i en omplacering af lejeren. Det er lejers ansvar at sætte en rimelig frist for afhjælpning af fejl eller mangler, før lejer er berettiget til at hæve lejeaftalen. Dette ansvar udelukkes kun, hvis afhjælpning ikke er mulig, eller hvis MS afviser at afhjælpe. Undlader lejer at informere MS om mangler, er han ikke berettiget til at hæve lejeaftalen eller fordre kompensation herfor.
17.2 Reklamation skal ske skriftligt til en af de respektive adresser nævnt ovenfor (afhængig af hvem aftalen er indgået med). Reklamationer anerkendes udelukkende, hvis de er MS i hænde straks og senest fire uger efter lejemålets begyndelse. Reklamationer, der anmeldes senere, kan ikke anerkendes.
17.3 Midtjyllands Sommerhusudlejning er medlem af Feriehusudlejernes Brancheforening som sammen med Forbrugerrådet har oprettet Ankenævnet for Feriehusudlejning, et privat godkendt ankenævn. Ankenævnet for Feriehusudlejning behandler forbrugerklager vedrørende leje af ferieboliger beliggende i Danmark og det øvrige EU. Klagerne angår som udgangspunkt enhver mangel, der måtte udspringe af en lejeaftale. Læs mere på www.fbnet.dk hvor kontaktoplysninger også fremgår.

18. Ophævelse af enkelte bestemmelser
18.1 Ophævelse af enkelte bestemmelser i lejebetingelserne medfører ikke ophævelse af de samlede lejebetingelser, henholdsvis den samlede lejeaftale.

19 Modregningsforbud
19.1 Lejer er ikke berettiget til at modregne sit krav i betalingen af de fastsatte priser. Undtaget er dog ubestridte henholdsvis retsgyldige og fastsatte krav.

20. Overdragelsesforbud
20.1 Ligegyldigt af hvilken grund må der ikke ske overdragelse til tredjemand (ej heller ægtefælle) af lejers krav i anledning af et ophold.

21. I øvrigt
21.1 Ferieboligerne udlejes i den rækkefølge, som de bookes af lejer.
21.2 Vi tager forbehold for billed- og trykfejl.
21.3 Enhver erhvervsmæssig anvendelse, herunder helt eller delvis eftertryk af Ms’s materiale, forbydes i medfør af gældende dansk lov, Copyright 01.10.2000.

22. Værneting og lovvalg
22.1 Alle tvister, uanset spørgsmål mellem MS og danske lejere skal anlægges efter de internationale værnetings- og lovvalgsregler. Således skal tvister vedrørende en feriebolig beliggende i Danmark, anlægges ved de danske retsinstanser og afgøres efter dansk ret. De ovenstående regler gælder også tvister vedrørende mangler, uanset den retslige følge, og uanset om MS påstås selvstændigt ansvarlig eller påstås at hæfte for andres ansvar. Det samme gælder tvister om produktansvar, og uanset om MS påstås at være selvstændigt ansvarlig eller påstås at hæfte som mellemmand. Dette gælder tillige, uanset om kravet rejses i eller uden for kontrakt, og uanset om kravet støttes på almindelige erstatningsregler eller regler, der baseres på rådets direktiv om produktansvar (85/374/EØF) med senere ændringer.


Gå til toppen af siden Pil Op

Midtjyllands Sommerhusudlejning

Midtjyllands Sommerhusudlejning er et formidlingsbureau, der tilbyder sommerhuse i Silkeborgområdet til udlejning.

Der vil løbende blive tilføjet nye huse.

Det vil være muligt at leje husene i forskellige perioder samt med fleksible ankomst- og afrejsedage.

 Vi er medlem af Feriehusudlejernes Brancheforening

 

 

Kontakt os

Midtjyllands Sommerhusudlejning
Teglgårdsparken 149, Truust
8882 Fårvang
Tel.: 27 84 78 81
Mail: nina@midtjyllandssommerhusudlejning.dk
CVR-NR.: 31408873