12. Lejers misligholdelsesbeføjelser

12.1 Afhjælpning: MS har afhjælpningspligt. Såfremt ferieboligen lider af en mangel, kan lejer forlange afhjælpning. MS kan dog afvise ønsker om afhjælpning, hvis denne indebærer uforholdsmæssige omkostninger for MS. MS kan også yde afhjælpning ved at skaffe ligeværdig erstatning i form af en anden feriebolig. MS kan endvidere nægte afhjælpning i de tilfælde, hvor det vil have uforholdsmæssige omkostninger for MS.

12.2 Prisnedslag: Lejer kan forlange forholdsmæssigt afslag i lejebeløbet, for det tidsrum en mangel har forringet det lejedes værdi for lejeren. Lejen skal da nedsættes med differencen mellem værdien af ferieopholdet på salgstidspunktet uden mangler i forhold til værdien med de faktiske mangler. Det er en forudsætning for det ovenstående, at MS ikke straks har afhjulpet manglen, eller denne ikke kunne afhjælpes inden for rimelig tid efter lejers reklamation, og det påhviler dermed lejer straks at give oplysning om en mangel (reklamere).

12.3 Ophævelse: Er det lejede mangelfuldt, og afhjælper MS ikke straks manglen, eller kan den ikke afhjælpes inden for rimelig tid, kan lejeren hæve lejeaftalen, hvis manglen må anses som værende væsentlig, eller hvis MS har handlet svigagtigt. Ophævelsen skal af bevismæssige årsager ske skriftlig til MS pr. e-mail eller brev. Ved ophævelsen er lejer pligtig at betale MS den del af lejebeløbet, som beregnes for tiden, lejer har benyttet sig af ferieboligen.

12.4 Reklamationsfrist: Er det lejede mangelfuldt ved lejemålets begyndelse, skal lejeren for ikke at miste retten til efterfølgende at påberåbe sig manglen senest fire uger efter lejemålets begyndelse meddele MS, at han vil gøre den gældende. Bemærk, at der ikke kan fordres kompensation, medmindre MS er givet lejlighed til at afhjælpe manglen.

12.5 Se punkt 17 vedrørende afgivelse af reklamation.