14. Ansvarsfraskrivelse for skader

14.1 Følgende gælder for skader forvoldt på lejers forbruger- og erhvervsting, samt på forbruger- og erhvervsting, der tilhører personer, lejer giver adgang til det lejede: For skader forvoldt på forbruger- og erhvervsting forvoldt af defekter ved ferieboligen, dets inventar, herunder elektriske apparater, hemse og senge (madrasser og sengetøj) samt det til lejemålet knyttede tilbehør, herunder fx. både, cykler, legeredskaber, havemøbler og grill, som ferieboligejeren som mellemhandler eller producent ved simpel uagtsomhed har bragt i omsætning, hæfter MS ikke for som mellemhandler efter dansk rets almindelige regler. MS kan endvidere ikke gøres selvstændig ansvarlig for produktskade efter dansk rets almindelige regler, medmindre MS har forvoldt skaden ved grov uagtsomhed eller med forsæt.

14.2 Følgende gælder for skader forvoldt på lejers forbruger- og erhvervsting samt forbruger og erhvervsting der tilhører personer, lejer giver adgang til det lejede: Såfremt MS, på trods af punkt 14.1, har måttet svare skadeserstatning som følge af hæftelse for ferieboligejerens ansvar som producent eller mellemhandler, for skader forvoldt af ferieboligejeren ved simpel uagtsomhed, har MS regres mod lejer. Tilsvarende gælder såfremt MS er ifaldet selvstændigt ansvar for produktskade, med mindre MS har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

14.3 MS’s erstatningsansvar er for så vidt begrænset eller udelukket i det omfang det på grund af internationale aftaler eller på grund af lovmæssige regler, som skal anvendes på de ydelser, en ydende part (fx. ferieboligejer) skal levere, medfører, at det kun er under særlige forudsætninger eller indskrænkninger, der kan gøres et erstatningsansvar gældende over for den ydende part, eller at dette under særlige forudsætninger er helt udelukket.

14.4 MS kan ikke gøres ansvarlig for aflysninger eller ændringer i sammenhæng med ydelser, som kunden har lejet eller bestilt direkte uden MS’s formidling (fx arrangementer i forbindelse med sport, udflugter og lign.).