13. Ansvarsfraskrivelse for mangler

13.1 MS garanterer ikke for rigtigheden af den information, der er afgivet af MS, enten mundtligt, på hjemmeside eller i andet materiale publiceret af MS. Sådan information kan således hverken betragtes som en indeståelse, en erklæring, en tilsikring eller nogen anden form for garanti.

13.2 MS kan ikke gøres erstatningsansvarlig for mangler ved det lejede samt tilbehør til det lejede, for så vidt MS ikke har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

13.3 For information, afgivet af MS enten mundtligt, på hjemmeside eller i andet materiale publiceret af MS, som ikke svarer til de faktiske forhold i ferieboligen eller på feriestedet, og som udgør en mangel i forhold til det aftalte, kan MS ikke gøres erstatningsansvarlig, for så vidt informationen ikke er afgivet ved grov uagtsomhed eller med forsæt.

13.4 MS hæfter ikke for mangler ved det lejede, der skyldes ferieboligejerens forhold. MS hæfter således ikke for forhold, der udgør mangler i forhold til det aftalte, som kan tilregnes ferieboligejeren, med mindre forholdene er forvoldt af denne ved grov uagtsomhed eller med forsæt.

13.5 I anledning af en opsigelse jf. denne aftales punkt. 10.1-10.3 kan MS ikke gøres erstatningsansvarlig for, at ferieboligejeren ikke kan stille ferieboligen til rådighed, medmindre MS eller ferieboligejeren har handlet ansvarspådragende ved grov uagtsomhed eller forsæt.