17. Anmeldelse af reklamation

17.1 MS ønsker alle kunder et behageligt ferieophold. Skulle der dog uventet opstå problemer, fejl eller mangler, skal lejer straks henvende sig til MS eller dennes lokale repræsentant.

17.1.1 Jf. Lejeloven og dansk rets almindelige principper er danske lejere forpligtet til at sørge for, at eventuelle fejl og mangler undgås eller sker i mindst muligt omfang.

17.1.2 Såfremt det lejede lider af en mangel, er lejer forpligtet til straks at meddele dette til MS, således at MS kan foretage afhjælpning. Lejers adgang til afhjælpning gælder dog ikke, hvis dette vil påføre MS uforholdsmæssige omkostninger eller være til væsentlig ulempe for MS. Tilbyder MS at afhjælpe manglen, kan lejer ikke påberåbe sig manglen, såfremt afhjælpningen sker inden for rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for lejer. Afhjælpning kan også bestå i en omplacering af lejeren. Det er lejers ansvar at sætte en rimelig frist for afhjælpning af fejl eller mangler, før lejer er berettiget til at hæve lejeaftalen. Dette ansvar udelukkes kun, hvis afhjælpning ikke er mulig, eller hvis MS afviser at afhjælpe. Undlader lejer at informere MS om mangler, er han ikke berettiget til at hæve lejeaftalen eller fordre kompensation herfor.

17.2 Reklamation skal ske skriftligt til en af de respektive adresser nævnt ovenfor (afhængig af hvem aftalen er indgået med). Reklamationer anerkendes udelukkende, hvis de er MS i hænde straks og senest fire uger efter lejemålets begyndelse. Reklamationer, der anmeldes senere, kan ikke anerkendes.

17.3 Midtjyllands Sommerhusudlejning er medlem af Feriehusudlejernes Brancheforening som sammen med Forbrugerrådet har oprettet Ankenævnet for Feriehusudlejning, et privat godkendt ankenævn. Ankenævnet for Feriehusudlejning behandler forbrugerklager vedrørende leje af ferieboliger beliggende i Danmark og det øvrige EU. Klagerne angår som udgangspunkt enhver mangel, der måtte udspringe af en lejeaftale. Læs mere på www.fbnet.dk hvor kontaktoplysninger også fremgår.