1. Indgåelse af lejeaftale med Midtjyllands Sommerhusudlejning

1.1 I de efterfølgende generelle lejebestemmelser forekommer forkortelsen MS. Dette er udtryk for de generelle lejebestemmelser for Midtjyllands Sommerhusudlejning, gældende de lejede ferieboliger der er beliggende i Danmark.

1.2 Ved afgivelse af sin bestilling afgiver lejeren et bindende tilbud til MS om indgåelse af aftale om leje af den af kunden udvalgte feriebolig. Bestillingen kan foretages skriftligt, mundtligt eller telefonisk – direkte hos MS eller gennem lejerens rejsebureau. Lejerens leje af en feriebolig beliggende i Danmark sker ved afgivelse af bestilling til Midtjyllands Sommerhusudlejning. Uanset produktland er bestillingen bindende for lejer. Midtjyllands Sommerhusudlejning’s accept sker ved efterfølgende afgivelse af skriftlig accept og bekræftelse til lejer. Ved nøgleudlevering udleveres ligeledes oplysninger om aflæsning af strøm- og vand ved ankomst og afrejse eller orientering om at billede kan sende på SMS eller mail direkte til MS efter endt ophold.

1.3 Såfremt aftalens indhold afviger fra bestillingen, og lejeren ikke kan acceptere det afvigende indhold, skal denne inden 10 dage give skriftlig meddelelse herom. Undlader lejeren dette, anses aftalen for sluttet med det indhold aftalen har.

1.4 Frem til indflytningsdagen kan lejer overdrage lejebeviset med dets rettigheder og forpligtelser til tredjemand. MS kan modsætte sig overdragelsen, såfremt tredjemand ikke har ferieophold til formål, hvis tredjemands deltagelse strider mod lov eller offentlige myndigheders forskrifter eller hvis lejer har videreformidling af lejemålet til hensigt. Ved tredjemands overtagelse af lejebeviset hæfter lejer for tredjemands skadeforvoldende handlinger, og lejer og tredjemand hæfter solidarisk for ethvert krav, der rejses af MS, herunder ethvert krav, der rejses af MS i medfør af denne aftale. MS’s omkostninger ved overdragelse af lejers rettigheder og forpligtelser udgør DKK 500, der for lejeforhold vedrørende ferieboliger beliggende i Danmark er pligtig pengeydelse i lejeforholdet, jf. lejelovens § 93, stk. 1, litra a. per contra.