Lejebetingelser:

Midtjyllands Sommerhusudlejning, generelle lejebestemmelser og feriebolig-abc
Efterfølgende generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger i Danmark. For ferieboliger beliggende i Danmark er Midtjyllands Sommerhusudlejning’s virke, formidling af ferielejemålet mellem lejer af ferieboligen og ferieboligens ejer. Midtjyllands Sommerhusudlejning er ikke ejer af ferieboligerne, men udelukkende formidler af lejemål på ferieboligerne bestemt til ferieformål. Midtjyllands Sommerhusudlejning er af ferieboligejeren berettiget til at handle i eget navn og for ferieboligejerens regning. Midtjyllands Sommerhusudlejning videregiver den del af lejen til ferieboligens ejer, som tilkommer denne. Midtjyllands Sommerhusudlejning forbliver dog altid kundens kontraktansvarlige partner. Disse lejebestemmelser finder kun anvendelse i kontraktforholdet mellem Midtjyllands Sommerhusudlejning og danske lejere.

1. Indgåelse af lejeaftale med Midtjyllands Sommerhusudlejning
1.1 I de efterfølgende generelle lejebestemmelser forekommer forkortelsen MS. Dette er udtryk for de generelle lejebestemmelser for Midtjyllands Sommerhusudlejning, gældende de lejede ferieboliger der er beliggende i Danmark.
1.2 Ved afgivelse af sin bestilling afgiver lejeren et bindende tilbud til MS om indgåelse af aftale om leje af den af kunden udvalgte feriebolig. Bestillingen kan foretages skriftligt, mundtligt eller telefonisk – direkte hos MS eller gennem lejerens rejsebureau. Lejerens leje af en feriebolig beliggende i Danmark sker ved afgivelse af bestilling til Midtjyllands Sommerhusudlejning. Uanset produktland er bestillingen bindende for lejer. Midtjyllands Sommerhusudlejning’s accept sker ved efterfølgende afgivelse af skriftlig accept og bekræftelse til lejer. Ved nøgleudlevering udleveres ligeledes strøm- og vandseddel til brug for aflæsning ved ankomst og afrejse.
1.3 Såfremt aftalens indhold afviger fra bestillingen, og lejeren ikke kan acceptere det afvigende indhold, skal denne inden 10 dage give skriftlig meddelelse herom. Undlader lejeren dette, anses aftalen for sluttet med det indhold aftalen har.
1.4 Frem til indflytningsdagen kan lejer overdrage lejebeviset med dets rettigheder og forpligtelser til tredjemand. MS kan modsætte sig overdragelsen, såfremt tredjemand ikke har ferieophold til formål, hvis tredjemands deltagelse strider mod lov eller offentlige myndigheders forskrifter eller hvis lejer har videreformidling af lejemålet til hensigt. Ved tredjemands overtagelse af lejebeviset hæfter lejer for tredjemands skadeforvoldende handlinger, og lejer og tredjemand hæfter solidarisk for ethvert krav, der rejses af MS, herunder ethvert krav, der rejses af MS i medfør af denne aftale. MS’s omkostninger ved overdragelse af lejers rettigheder og forpligtelser udgør DKK 500, der for lejeforhold vedrørende ferieboliger beliggende i Danmark er pligtig pengeydelse i lejeforholdet, jf. lejelovens § 93, stk. 1, litra a. per contra.

2. Betaling
2.1 Ved lejeaftalens indgåelse fremsender MS bekræftelse og lejebevis. Samtidig hermed forfalder en forskudsbetaling på 25 % af lejen. Det resterende lejebeløb skal være MS i hænde senest 36 dage før indflytningsdagen pga. MS’s forpligtelser over for ferieboligejerne. Ved bestillingen mellem 55-21 dage før lejemålets begyndelse skal betaling ske straks efter modtagelse af MS’s bekræftelse ved bankoverførsel. Ved bestilling mindre end 21 dage før lejemålets begyndelse skal betaling ske straks. Såfremt det fulde lejebeløb ikke er rettidigt indbetalt, kan lejer ikke gøre krav gældende over for hverken MS eller ferieboligejeren. Det samlede lejebeløb indeholder et administrationsgebyr på DKK 100,-, der dækker alle MS’s omkostninger vedrørende opkrævning og returnering af depositum. Administrationsgebyret opkræves sammen med forskudsbetalingen og returneres ikke for det tilfælde, at lejer ønsker at annullere lejeaftalen, jf. pkt. 6.
2.2 De angivne priser er ugepriser. Prisen afhænger af den pågældende sæson tid. Ved ophold i mere end en uge kan prisen for ugerne variere, afhængig af skift i sæson.
2.3 Disse lejebestemmelser er gældende for kunder bosiddende i Danmark. Priserne er derfor opgivet i danske kroner og betragtes som den gældende valuta ved bestillinger fra Danmark.

3. Ferieboligen / øvrige omkostninger / depositum etc.
3.1 Ferieboligen må maksimalt bebos af det antal personer, der er angivet i beskrivelsen af ferieboligen. Det er dog tilladt at medtage et barn under tre år ud over det tilladte personantal. Ved overbelægning har såvel MS som ferieboligejeren ret til at afvise det overskydende antal personer. Lejemålet starter normalt lørdag, og indflytning kan tidligst finde sted efter kl. 15.00. Ankomsttidspunktet kan dog aftales separat. Opstilling af telte, campingvogne og lign på grunden kræver særskilt tilladelse fra MS. Rengøringen af ferieboligen er lejers ansvar. Ved udflytning skal ferieboligen samt inventar rengøres, således at lejemålet altid afleveres i samme rengøringsstand som det modtages. Slutrengøring kan mod betaling bestilles enten på MS’s lokalkontor eller ved bookingtidspunktet. Selv om der er bestilt slutrengøring skal ferieboligen efterlades i ryddelig stand, og opvask skal udføres af lejer, således at porcelæn, bestik og lignende køkkenservice efterlades i rengjort stand og evt. opvaskemaskine skal være tømt ved afrejse. Ved lejemålets afslutning skal lejer forlade ferieboligen senest kl. 12.00 eller efter særskilt aftale. Såfremt lejen af ferieboligen indeholder en bestemmelse om obligatorisk slutrengøring, vil dette være markeret tydeligt. Betaling for obligatorisk slutrengøring sker samtidig med betaling af lejemålets samlede lejepris. I prislister og oversigter afspejler den obligatoriske slutrengøring sig i to forskellige ugepriser. Den højeste pris er lejeprisen for 1. uge inkl. slutrengøring og den lavere pris er lejeprisen pr. uge for de efterfølgende uger.
3.2 Forbrug af el, varme, gas og vand er ekstraomkostninger og skal efter opholdets afslutning afregnes samtidig med nøglens tilbagelevering, jf. pkt. 1.3 og 3.3. Prisen pr. kWh for strøm er ca. DKK 3,00 i Danmark. Normalt forbrug – uden opvarmning – er i højsæson ca. 150 kWh pr. uge afhængigt af husets størrelse. I den kolde årstid samt i ferieboliger med swimmingpool- og/eller spa og/eller sauna (afhængig af benyttelsen heraf) må der påregnes større strømomkostninger. I Danmark koster gas ca. DKK 10,00 pr. m3. I ferieboliger med en tilgængelig vandmåler kan der kræves en forbrugsafgift på DKK 45-85 pr. m3 i Danmark. Prisen er afhængig af omkostningerne til den regionale vandforsyning. Vær opmærksom på, at forbrugsomkostningerne for hele lejeperioden, som fremgår af lejeaftalen, vil blive faktureret, uanset om huset beboes i kortere tid.
3.3 Når nøglen til ferieboligen afhentes, skal der samtidig betales depositum, hvis dette ikke allerede er blevet gjort på bookingtidspunktet. Depositumindbetaling tjener som sikkerhed for, at nøglen returneres, og at ferieboligen efterlades i rengjort og skadesfri stand. Der kan ved visse ferieboliger opkræves et højere depositum. Depositum modregnet eventuelle forbrugsafhængige omkostninger, skades- og rengøringsomkostninger afregnes ca. 21 dage efter afrejse. Husk at oplyse lokalkontoret om kontonummer, så depositum kan returneres.
Satserne for depositum er følgende:
Der kan forekomme ferieboliger, hvor depositum er højere end angivet ovenfor. Dette vil fremgå af ferieboligbeskrivelsen eller lejebeviset. Skulle lejemålets varighed overstige 3 uger samt ved udlejning i perioden mellem jul og nytår, skal der senest ved nøgleudlevering erlægges tredobbelt depositum. Såfremt en gruppe ønsker at benytte det bestilte feriehus, så forlanger enkelte feriehusejere et forhøjet depositum. En gruppe består af mindst 6 personer, som ikke holder familie- eller partnerferie. Uafhængig heraf er der ligeledes tale om en gruppe ved 6 eller flere rejsedeltagere, hvor ingen personer er over 25 år. Ved denne slags grupper skal der ved nøgleoverdragelse erlægges et forhøjet depositum på kr. 3.500,- pr. person. Endvidere er lokalkontoret, ejeren eller dennes repræsentant berettiget til at kræve betaling for slutrengøring, som i sådanne tilfælde bliver obligatorisk. Såfremt enkelte feriehuse ikke udlejes til grupper, så fremgår dette af den respektive husbeskrivelse. Grupper skal senest samtidig med lejeaftalens indgåelse melde sig som gruppe. Lokalkontoret, ejeren eller dennes repræsentant er berettiget til at afvise en gruppe såfremt anmeldelse af grupperejsen ikke er sket ved lejemålets indgåelse. Når lejemålet slutter, er lejer forpligtet til at aflevere nøglen samt afregne for ekstraomkostninger med lokalkontoret, ejeren eller dennes repræsentant. Ferieboligen kontrolleres og efterses mht. tilfredsstillende slutrengøring på afrejsedagen, og det afregnede beløb for ekstraomkostninger kontrolleres af lokalkontoret, ejeren eller dennes repræsentant. Denne kontrol sker senest inden den næste lejers indflytning.
3.4 Det er tilladt at medbringe op til to husdyr i de ferieboliger, der i ferieboligbeskrivelsen er markeret med et hundesymbol. Hunde skal føres i snor.  Særskilte aftales kan laves med MS. Se endvidere feriebolig-abc under ”Husdyr”.

4. Lejeaftale
4.1 De ydelser, der er omfattet af lejeaftalen, fremgår udelukkende af MS’s ferieboligbeskrivelse. Herudover gælder eventuelle ændringer, der er påført lejebeviset eller efterfølgende meddelt lejer skriftligt. Aftaler, der afviger fra ovennævnte, skal skriftligt være bekræftet af MS.
4.2 Der tages forbehold for fejl, ændringer og tastefejl m.v.
4.3 Andre feriebolig-, område-, og færgebrochurer, som ikke er udgivet af MS, er ikke bindende for MS.
4.4 Rejsebureauer, internetportaler og andre bookingsteder er ikke autoriserede til at indgå aftaler, som afviger fra MS’s lejebetingelser.
4.5 MS forpligter sig til at udøve sin formidlingsvirksomhed i overensstemmelse med god forretningsskik, herunder: Omhyggelig udvælgelse af ferieboligerne og grundig kontrol med disse. At indestå for rigtigheden af beskrivelserne på ferieboligerne. MS indestår – med de anførte forbehold og begrænsninger – for aftalens opfyldelse.

5. Ændring af lejeaftalen og prisforhøjelse
5.1 MS kan foretage ændringer i lejeaftalen efter indgåelsen, i det omfang ændringerne skyldes, at MS er blevet opmærksom på, at det lejedes faktiske forhold er anderledes end oprindeligt oplyst til eller antaget af MS. Såfremt lovmæssige omstændigheder kræver eller retfærdiggør en ombookning kan disse foretages af MS. Ændringerne kan kun foretages, såfremt MS på kontrateringstidspunktet var i god tro og såfremt at ændringerne ikke har indflydelse på opholdet som helhed. MS er forpligtet til straks at informere lejer om ændringer eller afvigelser til lejeaftalen når disse kommer til kendskab for MS. Hvis ændringerne er væsentligt til ulempe for lejer, tilbyder MS en omkostningsfri ombooking til en tilsvarende feriebolig eller en afbestilling uden omkostninger for lejer. Der ydes herudover ikke yderligere erstatning. Lejer skal omgående skriftligt eller pr. e-mail gøre sine krav gældende i forhold til disse rettigheder.
5.2 MS forbeholder sig retten til at tilpasse lejeprisen, såfremt bestemte ydelser, som fx. afgifter eller valutakurser forandrer sig. Tilpasninger kan foretages i følgende omfang:
5.2.1 Ændres beløbet for fx. en afgift ved lejekontraktens indgåelse overfor MS, kan MS ændre sin ugepris tilsvarende.
5.2.2 Ved ændringer i valutakurser, efter lejeaftalens indgåelse, der overstiger / er mindre end de årligt fastsatte valutakurser, kan lejen ændres med samme procentsats, som den anvendte valuta er ændret med.
5.2.3 En prisforhøjelse er kun tilladt, hvis perioden mellem lejekontraktens indgåelse og lejeperioden overstiger fire måneder, og de opståede forhøjelser ikke allerede var opstået ved indgåelsen af kontrakten, eller på dette tidspunkt kunne forudses af MS.
5.2.4 Skulle en tilpasning af lejeprisen blive aktuel, er MS forpligtet til at informere lejer uden ugrundet ophold. Ved prisforhøjelse på mere end 5 % er lejer berettiget til, uden videre form for begrundelse, at træde tilbage fra lejekontrakten, eller at forlange et minimum ligeværdigt ferieboligophold som erstatning, såfremt MS har mulighed for at tilbyde et sådant fra sit øvrige udbud af ferieboliger, uden ekstra omkostninger for lejer. Lejer er forpligtet til at meddele MS et sådant ønske umiddelbart efter meddelelse om prisforhøjelse pga. ovennævnte omstændigheder.

6. Lejers annullering af lejeaftalen
6.1 Før opholdets begyndelse kan lejer til enhver tid skriftligt pr. e-mail til MS, med angivelse af begrundelse, annullere lejeaftalen. Annulleringen er først gældende, når den er MS i hænde. Annullerer lejeren aftalen, eller påbegynder denne ikke opholdet, kan MS forlange gebyr af de af MS trufne foranstaltninger over for tredjemand samt for MS’s egne omkostninger og eventuelle erstatningskrav. Følgende annulleringsgebyrer vil blive opkrævet (samt eventuelt tilkøbt forsikring):
6.2 Indtil 80 dage før lejemålets påbegyndelse: 20 % af totallejen, dog mindst DKK 500,00 + administrationsgebyr.
6.3 Fra 79-55 dage før lejemålets påbegyndelse: 80 % af totallejen, dog mindst DKK 500,00 + administrationsgebyr.
6.4 Fra 54. dag til og med ankomstdagen eller senere og ved udeblivelse: 100 % af totallejen + administrationsgebyr.

7. Ændring af lejeaftalen
7.1 Indtil 80 dage før opholdets start imødekommer MS så vidt muligt lejers ønske om ændringer i lejeaftalen. Herfor opkræver MS et gebyr på DKK 500,00. Senere ændringer kan kun foretages som annullering af lejeaftalen i henhold til ovennævnte betingelser jf. punkt 6.1, og ny bestilling.

8. Ubenyttede aftalte ydelser
8.1 Såfremt lejer af grunde, som er MS uvedkommende, undlader at benytte eller gøre krav på de i lejeaftalen aftalte ydelser, har lejer ikke krav på delvis tilbagebetaling.

9. MS’s ophævelse af lejeaftalen
9.1 MS kan ophæve aftalen i følgende tilfælde:
9.1.1 Hvis lejer eller en af dennes ledsagere vanrøgter ferieboligen eller groft forsømmer sine forpligtelser. MS bevarer sin ret til yderligere erstatning, ud over leje og depositum, indtil samtlige omkostninger er opgjort og betalt. Eventuelle meromkostninger i forbindelse med hjemrejse afholdes af lejer selv. 9.1.2 Hvis lejer ikke overholder de i punkt 2 angivne betalingsfrister, sender MS lejer en rykker med angivelse af en senere betalingsfrist. Efter udløb af denne frist er MS berettiget til at ophæve lejeaftalen. Ved MS’s ophævelse som følge af manglende betaling finder afbestillingsgebyrerne i punkt 6 tilsvarende anvendelse med den oprindelige betalingsdato som skæringsdato.
9.1.3 Hvis MS i øvrigt over for lejere af danske ferieboliger er berettiget til at ophæve aftalen i henhold til lejelovens § 93.

10. MS’s ret til at opsige lejeaftalen
10.1 MS kan opsige lejeaftalen uden varsel, hvis MS ikke kan opfylde lejeaftalen, fordi ferieboligejeren ikke kan eller nægter at stille ferieboligen til rådighed for MS’s lejere. Det er en forudsætning, at MS ikke selv er skyld i de grundlæggende omstændigheder omkring ferieboligejerens manglende opfyldelse af udlejningsaftalen.
10.2 MS’s ret til at opsige lejeaftalen er betinget af, at MS, hvis dette er muligt, tilbyder lejer en feriebolig af en tilsvarende stand som det aftalte, og lejer ikke accepterer dette tilbud. I så fald refunderes lejer det allerede indbetalte lejebeløb.
10.3 I anledning af opsigelse i henhold til punkt 10.1-10.2 fraskriver MS sig lejerens eventuelle erstatningsansvar, jf. punkt 13.5.
10.4 MS kan endvidere opsige lejeaftalen med lejere af danske ferieboliger efter de grunde der er nævnt i lejeloven herom.

11. Force majeure
11.1 Hvis opholdet pga. omstændigheder, som ikke kunne forudses ved lejemålets indgåelse, bliver betydeligt vanskeliggjort, truet eller hæmmet som følge af force majeure (fx krig, forbud som følge af eller i medfør af lov samt anden administrativ afgørelse, strejke, lockout, olie- og benzinrationering, grænselukninger, natur- og forureningskatastrofer etc.) kan MS eller lejer bringe lejeaftalen til ophør. Såfremt lejeaftalen bringes til ophør, kan MS forlange betaling for de omkostninger, MS har afholdt samt kræve betaling for de omkostninger, der er forbundet med opholdets ophør
11.2 Bliver det lejede ødelagt ved brand eller anden ulykke bortfalder aftalen uden videre.

12. Lejers misligholdelsesbeføjelser
12.1 Afhjælpning MS har afhjælpningspligt. Såfremt ferieboligen lider af en mangel, kan lejer forlange afhjælpning. MS kan dog afvise ønsker om afhjælpning, hvis denne indebærer uforholdsmæssige omkostninger for MS. MS kan også yde afhjælpning ved at skaffe ligeværdig erstatning i form af en anden feriebolig. MS kan endvidere nægte afhjælpning i de tilfælde, hvor det vil have uforholdsmæssige omkostninger for MS.
12.2 Prisnedslag: Lejer kan forlange forholdsmæssigt afslag i lejebeløbet, for det tidsrum en mangel har forringet det lejedes værdi for lejeren. Lejen skal da nedsættes med differencen mellem værdien af ferieopholdet på salgstidspunktet uden mangler i forhold til værdien med de faktiske mangler. Det er en forudsætning for det ovenstående, at MS ikke straks har afhjulpet manglen, eller denne ikke kunne afhjælpes inden for rimelig tid efter lejers reklamation, og det påhviler dermed lejer straks at give oplysning om en mangel (reklamere).
12.3 Ophævelse: Er det lejede mangelfuldt, og afhjælper MS ikke straks manglen, eller kan den ikke afhjælpes inden for rimelig tid, kan lejeren hæve lejeaftalen, hvis manglen må anses som værende væsentlig, eller hvis MS har handlet svigagtigt. Ophævelsen skal af bevismæssige årsager ske skriftlig til MS pr. e-mail eller brev. Ved ophævelsen er lejer pligtig at betale MS den del af lejebeløbet, som beregnes for tiden, lejer har benyttet sig af ferieboligen.
12.4 Reklamationsfrist: Er det lejede mangelfuldt ved lejemålets begyndelse, skal lejeren for ikke at miste retten til efterfølgende at påberåbe sig manglen senest fire uger efter lejemålets begyndelse meddele MS, at han vil gøre den gældende. Bemærk, at der ikke kan fordres kompensation, medmindre MS er givet lejlighed til at afhjælpe manglen.
12.5 Se punkt 16 vedrørende afgivelse af reklamation.

13. Ansvarsfraskrivelse for mangler
13.1 MS garanterer ikke for rigtigheden af den information, der er afgivet af MS, enten mundtligt, på hjemmeside eller i andet materiale publiceret af MS. Sådan information kan således hverken betragtes som en indeståelse, en erklæring, en tilsikring eller nogen anden form for garanti.
13.2 MS kan ikke gøres erstatningsansvarlig for mangler ved det lejede samt tilbehør til det lejede, for så vidt MS ikke har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.
13.3 For information, afgivet af MS enten mundtligt, på hjemmeside eller i andet materiale publiceret af MS, som ikke svarer til de faktiske forhold i ferieboligen eller på feriestedet, og som udgør en mangel i forhold til det aftalte, kan MS ikke gøres erstatningsansvarlig, for så vidt informationen ikke er afgivet ved grov uagtsomhed eller med forsæt.
13.4 MS hæfter ikke for mangler ved det lejede, der skyldes ferieboligejerens forhold. MS hæfter således ikke for forhold, der udgør mangler i forhold til det aftalte, som kan tilregnes ferieboligejeren, med mindre forholdene er forvoldt af denne ved grov uagtsomhed eller med forsæt.
13.5 I anledning af en opsigelse jf. denne aftales punkt. 10.1-10.3 kan MS ikke gøres erstatningsansvarlig for, at ferieboligejeren ikke kan stille ferieboligen til rådighed, medmindre MS eller ferieboligejeren har handlet ansvarspådragende ved grov uagtsomhed eller forsæt.

14. Ansvarsfraskrivelse for skader
14.1 Følgende gælder for skader forvoldt på lejers forbruger- og erhvervsting, samt på forbruger- og erhvervsting, der tilhører personer, lejer giver adgang til det lejede: For skader forvoldt på forbruger- og erhvervsting forvoldt af defekter ved ferieboligen, dets inventar, herunder elektriske apparater, hemse og senge (madrasser og sengetøj) samt det til lejemålet knyttede tilbehør, herunder fx. både, cykler, legeredskaber, havemøbler og grill, som ferieboligejeren som mellemhandler eller producent ved simpel uagtsomhed har bragt i omsætning, hæfter MS ikke for som mellemhandler efter dansk rets almindelige regler. MS kan endvidere ikke gøres selvstændig ansvarlig for produktskade efter dansk rets almindelige regler, medmindre MS har forvoldt skaden ved grov uagtsomhed eller med forsæt.
14.2 Følgende gælder for skader forvoldt på lejers forbruger- og erhvervsting samt forbruger og erhvervsting der tilhører personer, lejer giver adgang til det lejede: Såfremt MS, på trods af punkt 14.1, har måttet svare skadeserstatning som følge af hæftelse for ferieboligejerens ansvar som producent eller mellemhandler, for skader forvoldt af ferieboligejeren ved simpel uagtsomhed, har MS regres mod lejer. Tilsvarende gælder såfremt MS er ifaldet selvstændigt ansvar for produktskade, med mindre MS har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.
14.3 MS’s erstatningsansvar er for så vidt begrænset eller udelukket i det omfang det på grund af internationale aftaler eller på grund af lovmæssige regler, som skal anvendes på de ydelser, en ydende part (fx. ferieboligejer) skal levere, medfører, at det kun er under særlige forudsætninger eller indskrænkninger, der kan gøres et erstatningsansvar gældende over for den ydende part, eller at dette under særlige forudsætninger er helt udelukket.
14.4 MS kan ikke gøres ansvarlig for aflysninger eller ændringer i sammenhæng med ydelser, som kunden har lejet eller bestilt direkte uden MS’s formidling (fx arrangementer i forbindelse med sport, udflugter og lign.).

15. Sygdom
15.1 Omkostninger i forbindelse med sygdom under ferieopholdet, herunder omkostninger til en eventuel hjemtransport, bæres af lejer. Hvis lejers sundhedstilstand giver anledning til betænkeligheder, anbefaler MS før en eventuel booking af et ophold, at lejer kontakter sin læge. Vi anbefaler at der tilkøbes en Tryghedsforsikring. Forsikringen kan tilkøbes ved bestilling hos MS. Ved sygdomsafbestilling bedes henvendelse ske direkte til MS, først telefonisk, dernæst skriftligt.

16. Adresse
16.1 Midtjyllands Sommerhusudlejning, Teglgårdsparken 149, Truust, 8882 Fårvang, Tlf.: 2784 7881.
16.2 De Frie Forsikringsmæglere, Granlunden 20, 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 26 19 00, Fax: 75 14 37 04

17. Anmeldelse af reklamation
17.1 MS ønsker alle kunder et behageligt ferieophold. Skulle der dog uventet opstå problemer, fejl eller mangler, skal lejer straks henvende sig til MS eller dennes lokale repræsentant.
17.1.1 Jf. Lejeloven og dansk rets almindelige principper er danske lejere forpligtet til at sørge for, at eventuelle fejl og mangler undgås eller sker i mindst muligt omfang.
17.1.2 Såfremt det lejede lider af en mangel, er lejer forpligtet til straks at meddele dette til MS, således at MS kan foretage afhjælpning. Lejers adgang til afhjælpning gælder dog ikke, hvis dette vil påføre MS uforholdsmæssige omkostninger eller være til væsentlig ulempe for MS. Tilbyder MS at afhjælpe manglen, kan lejer ikke påberåbe sig manglen, såfremt afhjælpningen sker inden for rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for lejer. Afhjælpning kan også bestå i en omplacering af lejeren. Det er lejers ansvar at sætte en rimelig frist for afhjælpning af fejl eller mangler, før lejer er berettiget til at hæve lejeaftalen. Dette ansvar udelukkes kun, hvis afhjælpning ikke er mulig, eller hvis MS afviser at afhjælpe. Undlader lejer at informere MS om mangler, er han ikke berettiget til at hæve lejeaftalen eller fordre kompensation herfor.
17.2 Reklamation skal ske skriftligt til en af de respektive adresser nævnt ovenfor (afhængig af hvem aftalen er indgået med). Reklamationer anerkendes udelukkende, hvis de er MS i hænde straks og senest fire uger efter lejemålets begyndelse. Reklamationer, der anmeldes senere, kan ikke anerkendes.
17.3 Midtjyllands Sommerhusudlejning er medlem af Feriehusudlejernes Brancheforening som sammen med Forbrugerrådet har oprettet Ankenævnet for Feriehusudlejning, et privat godkendt ankenævn. Ankenævnet for Feriehusudlejning behandler forbrugerklager vedrørende leje af ferieboliger beliggende i Danmark og det øvrige EU. Klagerne angår som udgangspunkt enhver mangel, der måtte udspringe af en lejeaftale. Læs mere på www.fbnet.dk hvor kontaktoplysninger også fremgår.

18. Ophævelse af enkelte bestemmelser
18.1 Ophævelse af enkelte bestemmelser i lejebetingelserne medfører ikke ophævelse af de samlede lejebetingelser, henholdsvis den samlede lejeaftale.

19 Modregningsforbud
19.1 Lejer er ikke berettiget til at modregne sit krav i betalingen af de fastsatte priser. Undtaget er dog ubestridte henholdsvis retsgyldige og fastsatte krav.

20. Overdragelsesforbud
20.1 Ligegyldigt af hvilken grund må der ikke ske overdragelse til tredjemand (ej heller ægtefælle) af lejers krav i anledning af et ophold.

21. I øvrigt
21.1 Ferieboligerne udlejes i den rækkefølge, som de bookes af lejer.
21.2 Vi tager forbehold for billed- og trykfejl.
21.3 Enhver erhvervsmæssig anvendelse, herunder helt eller delvis eftertryk af Ms’s materiale, forbydes i medfør af gældende dansk lov, Copyright 01.10.2000.

22. Værneting og lovvalg
22.1 Alle tvister, uanset spørgsmål mellem MS og danske lejere skal anlægges efter de internationale værnetings- og lovvalgsregler. Således skal tvister vedrørende en feriebolig beliggende i Danmark, anlægges ved de danske retsinstanser og afgøres efter dansk ret. De ovenstående regler gælder også tvister vedrørende mangler, uanset den retslige følge, og uanset om MS påstås selvstændigt ansvarlig eller påstås at hæfte for andres ansvar. Det samme gælder tvister om produktansvar, og uanset om MS påstås at være selvstændigt ansvarlig eller påstås at hæfte som mellemmand. Dette gælder tillige, uanset om kravet rejses i eller uden for kontrakt, og uanset om kravet støttes på almindelige erstatningsregler eller regler, der baseres på rådets direktiv om produktansvar (85/374/EØF) med senere ændringer.

23. Feriebolig – abc
23.1 Som en del af MS’s generelle lejebetingelser følger feriebolig-abc’en, som giver gode råd og vink om praktiske ting. For at gøre det mere overskueligt og let at finde, er de praktiske råd og vink anbragt i alfabetisk rækkefølge:
Afstandsangivelser: Alle afstande er cirkaangivelser målt i luftlinje. Afstand til indkøb angiver den nærmeste forretning (ofte kun sæsonåben), hvor det mest nødvendige kan købes. Da restauranter og forretninger kan lukke med kort varsel, påtager MS sig intet ansvar herfor.
Allergi: Bemærk venligst, at selv i ferieboliger, hvor husdyr ikke er tilladt, kan allergi alligevel bryde ud, da MS ikke har nogen indflydelse på pollen, husstøv m.m.
Ankomst og afrejse: Hvis intet andet er aftalt, er ferieboligen til rådighed fra indflytningsdagen kl. 15.00 til udflytningsdagen kl. 12.00. Normalt finder ind- og udflytning sted på lørdage.
Anneks: Et anneks er en selvstændig, lille bygning på grunden forsynet med ekstra sovepladser. Der hører som regel hverken køkken eller badeværelse til et anneks, ligesom opvarmningsmulighederne til de kolde perioder ikke kan påregnes.
Bad: MS’s ferieboliger er som regel udstyret med håndbruser med vægbeslag (i nogle tilfælde tilsluttet en håndvask) ofte uden bruseforhæng og uden WC og hyppigt med gulvafløb. Der kan også være andre typer WC. Varmtvandsbeholderen rummer i danske huse ca. 30-60 liter. Der er altså lige nok til ét brusebad. Beholderen opvarmer dog hurtigt nyt vand.
Børn: Kun hvis det tydeligt fremgår af ferieboligbeskrivelsen, forefindes der en barneseng i ferieboligen. Der er som oftest tale om en weekendseng, der kan benyttes af børn op til en alder af maks. 3 år. Dyne og hovedpude bedes lejer selv medbringe. Hvis lejer selv medbringer eller lejer en barneseng, så vær venligst opmærksom på, at der ikke nødvendigvis er plads til barnesengen i forældresoveværelset. Kontakt venligt MS’s lokalkontor for nærmere oplysninger herom. I ferieboligen findes der normalt intet puslebord. Der er ligeledes kun en høj barnestol til rådighed i ferieboligen, hvis det tydeligt fremgår af ferieboligbeskrivelsen. En høj barnestol og barneseng kan bestilles mod gebyr hos MS’s lokalkontor.
Båd/motor: I de tilfælde der er båd hhv. båd med motor, inkluderet i prisen eller til leje, er man i lejeperioden ansvarlig for eftersyn, tømning af vand, fortøjning etc. Årer, benzintank og andre løse dele bør opbevares i ferieboligen. Børn under 16 år må kun benytte båden, hvis de er ledsaget af en voksen. Der skal bæres godkendte redningsveste. Efter brug skal båden sættes så langt op på land igen som muligt for at være beskyttet mod højvande. Hvis disse regler – samt eventuelt yderligere regler fastsat af ejeren – bliver ignoreret, og lejeren overtræder disse, må lejeren betale for eventuelle skader. Brug af båden er betinget af vejrforholdene. Især om vinteren kan brug af båd og motor være begrænset eller endda umulig fx pga. is. Benzin er ikke inkluderet i prisen. Brug af båd er for egen risiko/ansvar. Vi gør i øvrigt opmærksom på, at båden eventuelt kan være beliggende et stykke fra huset. I Danmark må båden kun benyttes såfremt der hører anker, ankertov, to årer og to åregafler til båden. Både kan kun lejes på ugebasis. MS kan ikke garantere for bådens tilstand, da der er tale om en ekstra ydelse, som ferieboligejeren stiller til rådighed. Hvis ejer mener, at det pga. vejret, ikke er forsvarligt at færdes i båd på havet, kan ejer tilbageholde båden.
Cykler, robåde, legeredskaber og havemøbler: MS påtager sig intet ansvar for evt. skader opstået som følge af benyttelse af trampolin og andre legeredskaber. Såfremt det ikke fremgår af ferieboligbeskrivelsen, er cykler, robåde, legeredskaber og havemøbler ekstraudstyr, som ikke har nogen indflydelse på prissætningen af ferieboligen. Ved mangler eller funktionssvigt kan der ikke gøres krav på reduktion af lejesummen.
Ekstraomkostninger: Forbrugsafhængige omkostninger er ikke indeholdt i lejeprisen. Forbrugsafhængige omkostninger som strøm, vand, varme, gas mv. afregnes efter forbrug. Afregningen for dette forbrug skal ske i det pågældende lands valuta. Afregningen for eventuelle forbrugsafhængige omkostninger skal ske samtidig med aflevering af nøglen til lokalkontoret, ejer eller dennes repræsentant. Depositum, fratrukket eventuelle forbrugsafhængige omkostninger, afregnes ca. 21 dage efter afrejsedato. Husk at oplyse jeres kontonummer, så vi kan returnere jeres depositum. Betaling for leje af eventuel båd, motor, sengetøj eller slutrengøring betales ved ankomst eller afrejse ligeledes til lokalkontoret, ejer eller dennes repræsentant. Hvis ferieboligen har en pejs/brændeovn, skal lejer selv sørge for pejsebrænde.
Ferieboligens størrelse: Ved danske ferieboliger er areal, som fremgår af ferieboligbeskrivelsen, beregnet efter brutto ydermål, ligesom grundens areal er angivet som et bruttoareal.
Feriebolig: Næsten alle danske ferieboliger er privatejede. Husene er således individuelt og personligt indrettede efter den individuelle ejers smag og økonomiske muligheder. Ejers private ting kan derfor ofte forefindes i ferieboligen. Ferieboliger som umiddelbart ser ud til at ligne en standardkvalitet er derfor ikke sammenlignelige. I klassiske ferieboliger kan og bør der ikke stilles krav til kvalitet og udstyr.
Fester: Det er ikke tilladt at afholde store fester eller andre begivenheder, som slider ekstraordinært, i ferieboligerne.
Ferieoplysninger om Danmark: Visit Denmark www.visitdenmark.com eller den lokale turistforening hjælper gerne med yderligere oplysninger om jeres feriested, ligesom MS’s lokalkontor gerne hjælper med yderligere information.
Blandt de udleverede papirer findes også en vejbeskrivelse til nøgleudleveringsstedet/ferieboligen. Spørg eventuelt lokalt om vej.
Fisketegn i Danmark: Alle mellem 18 og 67 år, der ønsker at fiske, skal have et fisketegn. Der kræves fisketegn, når man ønsker at fiske med fiskestang i saltvand (hav, fjelde, bugter o. lign) samt offentligt tilgængeligt ferskvand (søer, åløb og lign.). Information vedrørende fisketegn fås hos den lokale turistforening eller på www.fisketegn.dk.

Gulvvarme: I ferieboliger med varmekabler i gulvet skal man altid lade varmen være tændt ved afrejse i efterår, vinter og forår, da det ellers tager et døgn at varme ferieboligen op igen.
Havemøbler og grill: Det kan ikke forventes, at havemøbler og grill er rengjort ved indflytning. Hems: Afsats under loftet (åbent loftsrum) beregnet til ekstra sovepladser for børn og unge. Der er normalt ikke komfortable sovepladser, og der er som regel ikke ståhøjde på hems. Sovepladserne er for det meste opredninger i form af løse madrasser, der ligger på hemsens gulv. Ofte er der adgang til hemsen via en stejl trappe.
Husdyr generelt: Det er kun tilladt at medbringe husdyr i de ferieboliger, der i ferieboligbeskrivelsen er markeret med et hundesymbol. Hunde skal føres i snor. Medbringes husdyr til udlandet, skal husdyr for forhånd være konsulteret hos egen dyrlæge. MS kan i denne forbindelse ikke være behjælpelig. Bemærk venligst, at selv om ferieboligen er beskrevet med husdyr ikke tilladt, så er dette ikke ensbetydende med, at der ikke har været husdyr i ferieboligen kort før et lejemål påbegyndes.
Internet: Internetadgangen er i nogle ferieboliger med et begrænset forbrug. Derfor anbefaler vi, at du undgår streaming og download af tunge filer. Samtidig kan vi ikke garantere, at forbindelsen er egnet til forretningsbrug. Har ferieboligen internetadgang, vil dette fremgå tydeligt af ferieboligbeskrivelsen. Skulle der alligevel være internetadgang i ferieboligen, er der tale om en ydelse, som MS ikke kan gøres ansvarlig for.
Lokalkontor: I Danmark har Midtjyllands Sommerhusudlejning foreløbigt et hovedkontor, som står til jeres disposition med information samt hjælp i tilfælde af skader, mangler og reklamationer over ferieboligen. Medbring selv: Lejer bedes selv medbringe sengelinned, håndklæder, viskestykker, gulvklud, opvaskemiddel, rengøringsmiddel og toiletpapir samt eventuelt dyne og hovedpude til barneseng.
Militærøvelser: I følgende danske områder kan der lejlighedsvis forekomme militærøvelser inden for en radius af ca. 20 km.: Blåvand, Henne, Vejers, Oksbøl, Tranum, Rømø, Jægerspris, Sjællands Odde, Vestre Sømarken, Boderne, Halk og Hevring. I højsæsonen er disse øvelser begrænset til et minimum. Se ligeledes afsnittet om støj.
Modelfotos eller tegninger: Helt nye ferieboliger, som ikke er færdigbyggede eller ferieboliger, som er under ombygning, er ikke illustrerede med originalfotos, men ved modelfotos eller tegninger. Der kan derfor forekomme afvigelser vedr. møblering. For nye huse gælder endvidere, at udendørsarealerne, såsom græsplæne m.m., ikke kan forventes at være bevokset.
Naturgrund: En naturgrund er en grund, som er bevokset eksempelvis som eng eller med marehalm, skov eller hede. På en naturgrund kan der altså ikke forventes en velfriseret græsplæne, som kan benyttes til familiens eventuelle sportsaktiviteter eller lignende.
Nøgleudlevering: I Danmark finder nøgleudleveringen sted fra MS’s kontor eller fra de af MS bestaltede nøgleudleveringssteder. Nøgleudleveringsstedet fremgår af lejebeviset. Nøglen skal afleveres samme sted, som den blev afhentet. Se evt. lejebeviset for nøjagtig information. Obligatorisk energitillæg: Obligatorisk energitillæg forekommer ikke særlig hyppigt. I de tilfælde, hvor det forekommer, er det i ferieboliger, hvor det ikke er muligt at måle forbrugt energi. Derfor opkræves et fast tillæg for eksempelvis opvarmning. Derudover kan der eventuelt opkræves for separat målbart energiforbrug.
Opredninger: Ved opredninger forstås normalt sovesofaer eller blot løse madrasser, som lægges på gulvet.
Opvarmning af ferieboligen: Vær venligst opmærksom på, at det ikke kan forventes, at ferieboligen er opvarmet ved ankomst. Brænde og andre opvarmningsmuligheder (fx gas) kan købes på benzinstationer og lignende i området – i enkelte tilfælde af ferieboligejeren eller dennes repræsentant. Ved overdrevent energiforbrug må man eventuelt betale et energitillæg til ferieboligejer eller dennes repræsentant
Pejs/brændeovn: Pejs er ikke altid udtryk for en muret åben pejs, men er ofte en hyggelig støbejernsovn med åbent eller lukket ildsted. Pejsebrænde: Der må ikke anvendes brænde samlet på stranden, da dette er saltholdigt og kan ødelægge pejsen/brændeovnen.
Poolhuse: Ferieboligens ejer eller en af MS’s medarbejdere foretager en ugentlig kontrol af teknikken og vandkvaliteten for at sikre, at I får en optimal udnyttelse af poolen. Bemærk at temperaturen i poolen som standard er fastsat til 24 grader, og derfor ikke kan forventes at være højere. Respektér venligst badereglerne, som findes i huset eller som kan udleveres på MS’s lokalkontor.
Reklamationer: Eventuelle reklamationer bedes omgående meddelt MS’s lokalkontor. Lad ikke jeres ferieglæde blive spoleret af småfejl eller mangler. MS’s lokalkontor vil omgående give den ansvarlige ferieboligejer besked om jeres reklamation, således at afhjælpning kan finde sted hurtigst muligt.
Renovation: I Danmark foretages renovation ikke altid på ind- og udflytningsdagen, men oftest i løbet af ugen.
Rygepolitik: I ferieboliger, hvor rygning ikke er tilladt, beder vi om, at dette respekteres. MS kan dog ikke garantere, at der ikke har været røget i ferieboligen.
Senge: Sengemadrasser forekommer også som skumgummimadrasser på lamelbunde. Standardmål er 180-190 x 70-85 cm. Bemærk venligst at dobbeltsenge også kan være 2 enkelt senge, der er rykket sammen, så de kan fungere som noget nær en dobbeltseng. ¾ senge er dobbeltsenge med 120-140 cm bredde.
Serviceydelser/ekstraudstyr: Alle huse råder over komplet køkkenservice til det antal personer, som ferieboligen er beregnet til. Linned, viskestykker, karklude og håndklæder kan bestilles, såfremt I ikke selv ønsker at medbringe det. Bestilling af ekstraudstyr kan ske via mail i forbindelse med bookingen eller ved at kontakte vores kontor. Eksempler på ekstraudstyr som kan bestilles: Linnedpakke A: Dyne-/hovedpudebetræk, lagen til 1 person Linnedpakke B: Som linnedpakke A samt et håndklæde, et stort badelagen, viskestykke og én karklud. Andre ting: Barneseng, barnestol og gæsteseng Priser:

Hvis I har børn under 2 år, beder vi jer medbringe en barneseng eller bestille en barneseng hos MS’s lokalkontor. Ved bestilling af barneseng kan I ikke være sikre på, at der er plads til barnesengen i forældresoveværelset. Hvis det er anført i ferieboligbeskrivelsen, at der er barneseng i ferieboligen, og I kun har brug for én barneseng, er bestilling unødvendig. Endeligt er der mulighed for at bestille levering af lejet ekstraudstyr. På den måde slipper i for at skulle køre flere gange i mellem ferieboligen og lokalkontoret, men kan ved ankomsten straks tage ferieboligen og alle dets faciliteter i brug. Lejer skal selv sørge for tilbagelevering af det lejede ekstraudstyr til lokalkontoret. Ovenstående er kun gældende i Danmark. Bemærk venligst, at der i travle perioder kan være udsolgt af ekstraudstyr. Vi anbefaler derfor altid lejer at bestille ekstraudstyr og slutrengøring ved booking af ferieboligen. Priserne kan være anderledes hos enkelte lokale samarbejdspartnere (fx på feriecentre).
Skabsplads: Skabspladsen er ofte meget begrænset i en feriebolig. Det forekommer, at der i stedet for låger på skabets front er opsat et forhæng.
Skadedyr: De fleste ferieboliger ligger i den frie natur, hvorfor der kan være insekter og lign. (mus, hvepse, myrer, ørentvister etc.) i og omkring ferieboligen. Ferieboliger beliggende tæt ved skov og marker kan på visse tider være besøgt af mark- eller skovmus. Kontakt MS’s lokalkontor for evt. afhjælpning.
Skader: Eventuelle skader på ferieboligen eller dets inventar, der opstår i lejeperioden, skal straks anmeldes til MS. Hvis disse skader er opstået under lejers ferieophold, er lejer erstatningsansvarlig herfor, og skader skal erstattes til ferieboligejeren, uanset lejer er uden skyld. Ikke anmeldte skader, der er opstået og forårsaget under lejers ferieophold, vil blive krævet betalt af lejer. Vær venligst opmærksom på, at eventuelt efterfølgende krav om betaling af ikke anmeldte skader kan forøges med krav om dækning af tab og omkostninger for ferieboligejeren eller for de efterfølgende lejere. I det omfang det er muligt, vil uanmeldte skader blive gjort gældende inden en måned efter lejeperiodens afslutning.
Slutrengøring: Ved afrejse skal ferieboligen efterlades i opryddet og rengjort stand jf. punkt 3.1. Såfremt lejer har bestilt og betalt for en slutrengøring bedes ferieboligen efterlades opryddet stand inkl. opvask. Venligst husk at lukke alle vinduer og låse alle døre, inden i forlader ferieboligen. Hvis lejer ikke selv har lyst til at udføre slutrengøringen, kan den bestilles på MS’s lokalkontor. Hvis der er mulighed for dette, vil det fremgå af ferieboligbeskrivelsen. Ønsker I selv at foretage rengøringen, findes en tjekliste med kravene til en slutrengøring i den udleverede husmappe. Har I ikke fået udleveret en husmappe ved ankomst, kan I afhente en tjekliste på lokalkontoret, hos ejer eller dennes lokale repræsentant. For enkelte ferieboliger er slutrengøringen inklusive i lejeprisen. Dette vises ved at der er to prislinjer. Den øverste er prisen for en uge inkl. slutrengøring, den nederste er prisen for den efterfølgende uge.
Solarium: Der findes mange typer solarier, men i de fleste tilfælde er der tale om et mindre solarium, som fx er hængt op over en seng. I sjældnere tilfælde er der tale om et såkaldt ”sandwich-solarium”, der bruner både fra oven og fra neden.
Solenergi: Genereres strømmen til ferieboligen vha. solenergi, skal man være opmærksom på, at dette begrænser kapaciteten. Spar derfor på strømmen.
Spa: Et større badekar eller mindre bassin med undervandsmassage. Alt efter størrelse med plads fra 1-8 personer. Respektér venligst baderegler, som befinder sig i ferieboligen eller som kan udleveres på MS’s lokalkontor.
Strand: Der er forskellige typer af strande både i Danmark: Sand-, sten-, siv-, klit-, og kyststrand. Vind og vejr samt bølger kan fra år til år ændre strandens karakter; det ene år fra sandstrand til stenstrand eller omvendt eller fra bred strand til smal strand osv. Kontakt eventuelt det lokale turistkontor for yderligere information.
Strømaflæsning mv.: Strømtæller samt andre former for tællere der har med forbrugsafhængige omkostninger at gøre, skal både ved ankomst og afrejse aflæses og tallet noteres på strømsedlen, som udleveres ved afhentning af nøglen. Vær venligst opmærksom på, at strømtælleren er uden decimaler og skal læses som hele kWh-forbrug. Ved aflevering af nøglen afregnes for eventuelle forbrugsafhængige omkostninger samt evt. brænde. Husk at oplyse lokalkontoret om kontonummer, så depositum kan returneres. Hvis I ønsker at beregne et ca. beløb for hvor meget I kommer til at betale for strøm mm. ved afrejse, er det en god idé at notere jeres kWh forbrug efter de første 24 timer. Derefter multiplicerer i kWh forbruget med prisen pr. kWh og antal feriedage. Hvis I vil spare på strømmen, skal I nedsætte forbruget af elvarme, gulvvarme, sauna, spa, solarium samt altid dække poolen med pooltæppe, når den ikke anvendes. Selv om det er koldt udenfor, behøver alle varmeapparater måske ikke at være tændt. Ved tvivl spørg da altid på lokalkontoret, ejer eller dennes repræsentant ved nøgleafhentningen.
Støj: Også i ferieområder kan i som turister blive udsat for støj. Selv i ferietiden skal samfundet fungere: Trafik, byggeri og militærøvelser m.v., kan MS ikke påtage sig ansvaret for.
Tekniske apparater: Hvis de tekniske apparater mod forventning skulle svigte, så kontakt venligst det lokale MS-kontor. Det lokale MS-kontor vil herefter så hurtigt som muligt, efter anmeldelse, kontakte ferieboligens ejer med henblik på en hurtig udbedring af skaden. Vi beder jer dog venligst have forståelse for, at der kan være noget ventetid i forbindelse hermed, da der som regel skal tilkaldes håndværksmæssig assistance, bestilles reservedele mv. Terrasse: Ferieboligen kan have en eller flere terrasser. Disse kan være åbne terrasser eller mere eller mindre overdækkede, og består for det meste af træ, fliser eller sten.
Serviceydelser: I Danmark afhentes serviceydelser, såsom barneseng, barnestol etc. på lokalkontor, med mindre andet er aftalt.
Toiletafløb: Det er ikke alle ferieboliger, som er tilsluttet det offentlige kloaksystem. For at undgå forstoppelse af WC og afløb må der aldrig skylles bleer, vat og lign. ud i toilettet. Skulle WC’et alligevel stoppe eller er septiktanken fuld, bedes I venligst kontakte MS’s lokalkontor, der herefter kontakter ferieboligejer for snarlig udbedring.
Trapper: Trapper i en feriebolig kan være meget stejle og ikke altid egnede til små børn eller gangbesværede.
TV: I Danmark: Oftest kun til skandinaviske programmer. Ferieboliger med parabol kan oftest modtage visse udenlandske programmer. Se venligst under beskrivelsen af ferieboligen for yderligere information.
Gå til toppen af siden Pil Op

Midtjyllands Sommerhusudlejning

Midtjyllands Sommerhusudlejning er et formidlingsbureau, der at tilbyder sommerhuse i Silkeborgområdet til udlejning.

Der vil løbende blive tilføjet nye huse.

Det vil være muligt at leje husene i forskellige perioder samt med fleksible ankomst- og afrejsedage.

 Vi er medlem af Feriehusudlejernes Brancheforening

 

 

Kontakt os

Midtjyllands Sommerhusudlejning
Teglgårdsparken 149, Truust
8882 Fårvang
Tel.: 27 84 78 81
Mail: nina@midtjyllandssommerhusudlejning.dk
CVR-NR.: 31408873